13-01-2022: Bạc sell

1 tuần trước 15

13-01-2022: Bạc sell

Hành động giá của Bạc đã phát đi tín hiệu đảo chiều giảm nên ta sell bạc với sl và tp như trong hình.

Nguồn bài viết